8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Hai 2020

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 dự án DISTINCT Số TBMT: 20 – 20 /MT-VH Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức… Read More