8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Hai 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 dự án DISTINCT Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa… Read More

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báocáo Tài chính năm 2020 dự án DISTINCT Số TBMT: 29-21 /MT-VH Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth làTổ chức Phi chính phủ trực… Read More